شهید و شهادت
خانه / اسلایدشو / روایت بارزانی از حاج قاسم سلیمانی و نجات اربیل
روایت بارزانی از حاج قاسم سلیمانی و نجات اربیل

روایت بارزانی از حاج قاسم سلیمانی و نجات اربیل

سلیمانی و نجات اربیل

 

عاشقان اقتدار و عظمت ایران اسلامی و حاج قاسم سلیمانی بخوانید …
۱۸دیماه ۹۳روزنامه پرتیراژ زمان چاپ ترکیه مصاحبه ای داشت با مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق تحت عنوان اربیل چگونه نجات یافت آنرا بچاپ رساند. خبرنگارازمسعودبارزانی میپرسد.مامیدانیم که اربیل بدست داعش درحال سقوط بود چه اتفاقی افتادکه داعش نتوانست واردشهرشود مسعود بارزانی درجواب میگوید بله همه میدانندکه داعش به دروازه های اربیل رسیده بود وبیم ان میرفت که شهر عنقریب اشغال شود بارزانی میگوید من پس ازحمله داعش با امریکاییها ترکها انگلیس فرانسه وحتی عربستان تماس گرفتم که همه مقامات این کشورها درجواب گفتند که فعلا هیچ کمکی نمیتوانند بکنند بارزانی میگوید من فورا بامقامات ایرانی تماس گرفتم وبه انها صریحا گفتم که شهر درحال سقوط است اگر نمیتوانید کمکی کنیدماشهر راتخلیه میکنیم لذا مقامات ایرانی فوراشماره تماس قاسم سلیمانی رابمن دادند وگفتند حاج قاسم نماینده تام الختیارمادرامورمبارزه باداعش است لذافورا با حاج قاسم تماس گرفتم واوضاع رادقیقا شرح دادم حاج قاسم بمن گفت من فرداصبح بعدازنمازصبح اربیل هستم به اوگفتم فردا دیراست همین حالا بیایید حاجی گفت کاک مسعود فقط امشب شهررانگهدار بارزانی درادامه میگوید فرداصبح حاج قاسم درفرودگاه اربیل بودمن به استقبالش رفتم حاجی با۵۰نفرازنیروهای مخصوصش امده بود انها سریعا به محل درگیری رفتند ونیروهای پیشمرگه راسازماندهی دوباره کردند ودرعرض چند ساعت ورق بنفع مابرگشت درضمن کمکهای تسلیحاتی ایران نیز برای مارسید بارزانی میگویدحاج قاسم چند نفرازنیروهایش راجهت مشاوره نظامی دراربیل گذاشت وخودش به کربلا بازگشت بارزانی میگوید ما بعدها یک فرمانده داعش رااسیر کردیم وازاوپرسیدیم چگونه شد شما که درحال فتح اربیل بودید بیکباره عقب نشستید این اسیرداعشی بما گفت نفوذیهای مادراربیل بما خبردادند قاسم سلیمانی دراربیل است لذاروحیه افراد مابهم ریخت وعقب نشستیم بارزانی درادامه ازحاج قاسم سلیمانی وملت ایران تشکرمیکند ودرادامه گریزی به کوبانی میزندومیگوید اگرراهنماییهای سردارسلیمانی نبود درکوبانی داعش قتل عام بزرگی بوجود میاورد وخودرامدیون سردارسلیمانی میداند……
اللهم حفظ ایران و شیعه امیر المؤمنین به حق زینب الکبری …

۲ نظر

  1. حاج قاسم همچون شیر نر مانده زنده باد مالک اشتر ما در رکابت فرمان دهی میاییم تا ب دل دشمن رعب افکنیم سردارما دوستت داریم

  2. حاج قاسم نه شیعه مرتضی علی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.